Föreningens visionsdokument

Ett samhälle där växtförädlingens potential tas tillvara i arbetet för en – ekonomisk, socialt och miljömässigt – hållbar utveckling.

  • För att klara den globala livsmedelsförsörjningen behöver livsmedelsproduktionen öka med 70 % till år 2050. 
  • För att minska negativ och öka positiv klimatpåverkan måste samhällets verksamheter bygga på biologiska processer istället för på fossil energi. 
  • Jordbruk och trädgård måste anpassas till ändrade förutsättningar för produktion, t ex förändrat klimat, och marknadernas utveckling över tiden. Egenskaper hos befintliga grödor måste anpassas. Nya växtsorter och nya grödor måste utvecklas och komma till användning. 
  • Livsvillkoren för den majoritet av världens fattiga som lever på jordbruk och trädgård måste förbättras, bl a genom ökad avkastning och säkerhet i odlingen.

Växtförädling – såväl traditionell sådan som när nya tekniker och metoder används – har en viktig roll att spela för att dessa mål ska kunna bli verklighet.

129834233