Uppdrag

SUF bidrar aktivt till att öka insikterna i samhället om växtförädlingens positiva betydelse genom att:

 • Påtala vikten av att bevara och hållbart utnyttja genetiska resurser. 
 • Informera och sprida kunskaper om kulturväxternas betydelse, egenskaper och utnyttjande. 
 • Ha aktuella kunskaper – och dela med sig av dem – om utvecklingen rörande växtförädling och utsädesproduktion, om dess teknologier, mål och strukturella förändringar, globalt och i Sverige. Verka för en ökad acceptans av nya metoder och tekniker inom växtförädling. 
 • Verka för en intensifierad växtförädling för svenska behov som beaktar behov för olika odlingssystem, förutsättningar beträffande klimat, ljus m.m. och ett utvidgat nordiskt samarbete.
 • Verka för ökat engagemang från samhället i växtförädlingen för svenska behov som ett nödvändigt komplement till kommersiella aktiviteter. 
 • Verka för att nya sorter är väl utprovade vad gäller odlingssäkerhet och effekter på miljö och hälsa. 
 • Verka för en effektiv produktion av utsäde av god kvalitet. 
 • Utgöra en plattform för möten mellan personer engagerade i kommersiell och publik växtförädling.

SUF vänder sig till

 • Politiker 
 • Myndigheter 
 • Växtförädlare 
 • Akademi 
 • NGO:s 
 • Konsumenter/Allmänhet 
 • Media 
 • Näringsliv (Växtförädling och utsäde, Jordbruk och trädgård, Livsmedelsindustrin, Dagligvaruhandel, Energisektorn, Övrig industri)