SUF:s tidskrift

Välkommen att publicera!

 

Sveriges Utsädesförenings Tidskrift ges ut i två nummer per år. Den ska aktivt bidra till att förverkliga föreningens mål att öka insikterna i samhället om växtförädlingens positiva betydelse, vilket bland annat omfattar att:

  • påtala vikten av att bevara och hållbart utnyttja genetiska resurser
  • informera och sprida kunskaper om kulturväxternas betydelse, egenskaper och utnyttjande
  • lyfta fram utvecklingen rörande växtförädling och utsädesproduktion, om dess teknologier, mål och strukturella förändringar, globalt och i Sverige
  • verka för en ökad acceptans av nya metoder och tekniker inom växtförädling
  • verka för intensifierad växtförädling för svensk odling som beaktar behov för olika odlingssystem och förutsättningar, samt ett utvidgat nordiskt samarbete
  • verka för ökat engagemang från samhället i växtförädlingen för svenska behov som ett nödvändigt komplement till kommersiella aktiviteter, samt
  • utgöra en plattform för möten mellan personer engagerade i kommersiell och publik växtförädling.

 

Tidskriften publicerar - på svenska eller engelska - artiklar, meddelanden, översiktsartiklar, föredrag från konferenser och möten, bokrecensioner, m.m. Alla vetenskapliga originaluppsatser genomgår en refereegranskning. Manuskript skickas in elektroniskt till tidskriftens redaktör Jens Weibull (jens.weibull@gmail.com).

SUF:s tidskrift Nr 1 2016